2376 Hernád FŐ UTCA 108/A

Adatkezelés

Ez az adatvédelmi tájékoztató azért jött létre, hogy biztosítsa azadatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelését, különös tekintettelaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint azegyéb adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseit.

Adatvédelmi jogszabály célja

Jelen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelemmel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita esetén, Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

Adatkezelő személye

Az anikoallatmento.hu weboldal üzemeltetőjének adatai és elérhetőségei:

 • Név:Anikó Állatmentő és Természetvédelmi Alapítvány
 • Adószám:19187767-1-13
 • Nyilvántartási szám: xxxx
 • Székhely: 2376 Hernád, Fő utca 108/A.
 • Webcím: anikoallatmento.hu
 • E-mail: anikoallatmentoalapitvany@gmail.com

Adatkezelési alapelvek:

Az anikoallatmento.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető)csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen az oldalt használó személy hozzájárult. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal történik és az adatokat csak a jogszabály által előírt ideig őrizhetőek meg.

A felhasználó kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A weboldal külső (nem az üzemelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Alapfogalmak:

 • adatvédelem:aszemélyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok összessége.
 • személyes adat:Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ami egy természetes személyes (érintett) kapcsolatba hozható.
 • hozzájárulás:az érintett személy akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, amellyel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatokteljes körű kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 • tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő:az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)
 • adatfeldolgozó:az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • addattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatbiztonság:az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere
 • harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

A weboldal látógatóinak adatai:

Az anikoallatmento.huweboldalának egyes részei ún.‘cookie’-kat helyezhetnek el a látogatók számítógépén. Ezek – egyéb látogatószámot mérő módszerekkel együtt – a weboldaladott oldalainak látogatottságáról szolgáltatnak információt. Nem gyűjtenek be semmilyen személyes adatot. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja weboldalfejlesztése, valamint a visszatérő látogatók elérhetőségeinek és személyes adatainak tárolása későbbi látogatásokhoz.

A weboldal a Google Analytics szoftvert használja. Az által létrehozott sütik, 30 napig érvényesek, a session ID-k a honlap elhagyásakor törlődnek.

A felhasználó a saját számítógépéről ki tudja törölni a cookie-kat, illetve ha akarja meg is tilthatja alkalmazásukat. Általában a Beállítások / Adatvédelem alatti menüpontban állítható be.

Kapcsolat:

 • Jogalap:a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor e-mailt küld az anikoallatmento.hu weboldalon keresztül. A látogató addig nem is tud e-mailt küldeni, amíg hozzá nem járul, hogy adatait kezelhesse az üzemeltető.
 • Kezelt adatok köre:név, email cím, üzenet
 • Adatkezelés célja: A látogatók észrevételeinek gyűjtése és reagálása, hogy az üzemeltető minél jobb honlappal tudjon megjelenni a felhasználók előtt.
 • Adatok kezelésének ideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
 • Jelenleg a weboldalon nincs ilyen közvetlen kapcsolati funkció.

Adatbiztonság:

 • Aweboldal a Tárhely.Eu Kft. szerverén található, ami a Bix központbanhelyezkedik el. Ezen vállalkozások adatfeldolgozási tevékenységet végeznek a honlap üzemeltetésével összefüggésben.
 • Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • Az adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Jogorvoslat:

Érintettek tájékoztatást kérhetnek a személyes adatai kezeléséről, illetve ha szükségét érzi, akkor kérheti az adatok módosítását vagy törlését bármelyik elérhetőségen keresztül.

Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

A valóságtól eltérő személyes adatokat az adatkezelő köteles javítani.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha bármelyik adat jogellenes, téves, hiányos vagy az adatkezelési nyilatkozatban feltűntetett tárolási ideje lejárt (30 nap), akkor az üzemeltető az adatokat törli.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.